Toernooireglement

Toernooi-
reglement

Registratie en aanmelding

Artikel 1
De inschrijving van een team is definitief op het moment dat de betaling van de deelnemersbijdrage per team is ontvangen.

Artikel 2
De inschrijving van een team dient op tijd  te hebben plaats gevonden.

Artikel 3 
Op basis van de toernooileiding bekend zijnde gegevens (primair de rangschikking van het voorgaande jaar) zal een “plaatsing” worden gemaakt welke gebruikt wordt voor het maken van de poule-indelingen. Teams hebben de mogelijkheid twee weken voor aanvang van het toernooi gegevens aan de toernooileiding ter beschikking te stellen welke van belang kunnen zijn bij het vaststellen van deze plaatsing. Tevens zal het door de NRB vastgestelde kwalificatie systeem voor het Nederlands Beachrugby circuit worden toegepast. Het oordeel van de toernooileiding is bindend.

Artikel 4
Bij aankomst op Ameland dient de teamcaptain of de teammanager zich voor vrijdagavond 22.30 uur te melden bij de toernooileiding aan festivalreceptie op het festivalterrein. Vanaf vrijdagmiddag 14.00 uur is de toernooileiding op het festivalterrein aanwezig. Teams ontvangen bij melding een wedstrijdbal en het programma, aangevuld met eventueel andere relevante gegevens voor een goed verloop van het toernooi.

Artikel 5 
Op de wedstrijddagen dient de teamcaptain of de teammanager zich tenminste een half uur voor aanvang van de eerste wedstrijd van de betreffende wedstrijddag present te melden bij de wedstrijdleiding

Artikel 6 
Teams geven bij aankomst op Ameland de naam door van de officiële vertegenwoordiger van hun team. De wedstrijdleiding zal zich in geval dit noodzakelijk is alleen verstaan met deze opgegeven persoon.

Deelname

 

Artikel 7 
Het team dient uit te komen in de klasse waarvoor zij heeft ingeschreven. Tijdens het festival kan niet van competitie gewisseld worden tenzij goedgekeurd door de toernooidirecteur

Artikel 8 
Een team, haar supporters en belangstellenden zijn voor eigen risico op het festival aanwezig. Ongevallen of schade welke voortvloeien uit deelname aan de rugbycompetities, het aanwezig zijn op het festivalterrein of veroorzaakt op weg van en naar het festival zijn voor eigen rekening en risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade.

Artikel 9
Aanwijzingen van de toernooidirecteur en de competitieleiders dienen te worden opgevolgd, zij zijn in het belang van een goed verloop van de organisatie.

Artikel 10
Een team dient zich tenminste een wedstrijd voorafgaand de wedstrijd waaraan zij deelnemen te melden bij de competitieleider die langs het speelveld aanwezig is. Bij te laat gemelde teams kan de wedstrijdleiding de wedstrijd verloren verklaren met een score van 10 -0 ten gunste van de tegenstander (2 tries), zulks uiteindelijk ter beoordeling van de toernooidirecteur

Artikel 11 
In de Open klassen zijn rugnummers verplicht. De teamleider levert voor aanvang van het toernooi een lijst met teamnummers in waarbij elke speler gedurende het gehele toernooi zijn eigen rugnummer houdt.

 

Artikel 12
Buiten de veteranen poule mogen er in de andere poules maximaal 12 spelers worden ingeschreven per team in een competitie tenzij anderszins door de wedstrijdleiding bepaald of toegestaan. Echter een team moet voor elke wedstrijd de competitieleider kenbaar welke 10 spelers deelnemen aan de wedstrijd. Per wedstrijd mogen er maximaal 10 spelers worden opgegeven die daadwerkelijk spelen, de veteranencompetitie vormt hierop een uitzondering en is niet gemaximeerd aan een aantal spelers.

Artikel 13
Het wisselen van de spelers dient te geschieden door, indien aanwezig, het overgeven van het speciale wisselbordje buiten het speelveld in het “wisselvak”. De speler dient het veld tussen de markering door te verlaten welke aan de kant van de competitieleider op de middellijn zijn aangegeven. Een wisselspeler mag het wisselbordje overgeven wanneer de speler die eruit gaat de zijlijn tussen de markering door daadwerkelijk gepasseerd is. Zoals bij ijshockey kan voortdurend met de spelers worden gewisseld en kan een gewisselde spelers opnieuw in het veld worden gebracht.

Artikel 14
De speeltijd wordt centraal aangegeven door de wedstrijdleiding met een geluidsignaal. De scheidsrechter bepaald echter op grond van blessuretijd of er nog wordt doorgespeeld zoals vastgelegd in de spelregels. Hij steekt zijn hand op naar de competitieleider om aan te geven dat hij het signaal gehoord heeft. Het fluitsignaal van de scheidsrechter is bepalend voor het stoppen van de wedstrijd.

Artikel 15
Vervanging is alleen toegestaan indien:

  • Een team uit minder dan 10 personen komt te bestaan.
  • De reden van uitvallen medisch is, d.w.z. een blessure die verder spelen in het toernooi onmogelijk maakt.
  • Na goedkeuring van de toernooidirecteur.

Het is aan de toernooidirecteur uit te maken of in voldoende mate aan bovenstaande criteria is voldaan. Is aan de criteria voldaan, zal de toernooidirecteur bepalen of de voorgestelde vervangende speler mag worden ingezet. Dit om te voorkomen dat een sterkere speler de plaats inneemt

De volgende informatie dient in elk geval aan de toernooidirecteur aangeboden te worden: 

Van de uitgevallen spelers:

  • Naam, geboortedatum, club
  • Aantal jaren rugby-ervaring, de competitieklasse waarin de speler actief is geweest.

Van de voorgestelde invallers:

  • Naam, geboortedatum, club
  • Aantal jaren rugby-ervaring, de hoogste competitieklasse waarin de speler actief is of is geweest.

Verder geldt:

  • Een speler mag niet voor een club uitkomen indien zijn eigen club voor dezelfde of een hogere prijs strijdt.
  • Het is niet toegestaan dat deze invaller, na te hebben gespeeld als invaller bij een ander team, voor zijn oorspronkelijke team uitkomt.

Mocht de toernooidirecteur nadere informatie nodig hebben, behoudt hij zich het recht voor onafhankelijke en daartoe gekwalificeerde personen te raadplegen.

Het uiteindelijke oordeel zal in geen geval haastig en ondoordacht zijn en is derhalve bindend. Eventuele protesten van andere verenigingen na het besluit van toernooidirecteur zullen voor kennisgeving aangenomen worden en meegenomen worden in de evaluatie na afloop van het toernooi.

Rangschikking

Artikel 16
In de poule-wedstrijden krijgt een team dat de wedstrijd gewonnen heeft daarvoor 3 wedstrijdpunten. En gelijkspel levert ieder team 2 punten op. Een verloren wedstrijd levert het team 1 punt op. Bij het niet opkomen voor een wedstrijd worden 0 punten genoteerd.
Indien sprake van de knock out rondes gaat het team dat gewonnen heeft door naar de volgende ronde.

Artikel 17
Het team met de meeste wedstrijdpunten is het hoogst geplaatst tijdens de voorronden. Bij gelijke eindiging wordt gekeken naar de meeste gescoorde tries in de poulewedstrijden. Bij nog steeds een gelijke stand wint het team dat de meest gescoorde 5 punten tries heeft in de poulewedstrijden. Dan nog steeds gelijk wordt gekeken welk team de minste uit het veld zending heeft gekregen. Na de voorronden begint het knock-out systeem volgens de richtlijnen in de spelregels zijn vastgelegd. Er is dan een winnaar bij elke wedstrijd noodzakelijk..

Artikel 18
De uiteindelijke winnaar van de finale in de Dames en Herenpoule “Open Nederlands Kampioenschap Beachrugby” het recht op deze door de Nederlandse Rugby Bond toegekende status van het toernooi. Zij mogen zich de officiële open Nederlands kampioen Beach rugby noemen.

Artikel 19
De winnaars van alle competities ontvangen een wisseltrofee, voor het open Nederlands beachrugby kampioenschap heren is dat de “zilveren vuurtoren”, voor het Open Nederlands kampioenschap Dames de “ schaal”. De overige twee competities hebben ook een wisseltrofee. Het betreft hier echter wisseltrofee’s welke het eiland niet mogen verlaten. De organisatie van het festival is verantwoordelijk voor het ter beschikking stellen van een ingelijste foto van het winnende team met de wisseltrofee en zal zorg dragen voor inscriptie van de winnaar in de trofee. De wisseltrofee’s zullen in de hal van het gemeentehuis te Hollum worden opgesteld.

Arbitrage

Artikel 20
Een speler welke door de scheidsrechter uit het veld is gestuurd is voor de rest van het toernooi uitgesloten van deelname.

Artikel 21
Voorts kan de organisatie een eventueel scheidsrechterrapport doorsturen naar de overkoepelende rugbyorganisatie waar het betreffende team waar de speler onderdeel van uitmaakte onder resulteert.

Artikel 22
Het oordeel van de toernooidirecteur, na consultering van de betreffende competitieleider is bindend.

Artikel 23
Alle zaken waarin het toernooireglement niet voorziet of die voor een goed verloop van de toernooiorganisatie noodzakelijk worden geacht worden door de toernooileiding besloten en zijn bindend.

Artikel 24

Gedrag en uitsluiting
Door de omvang van het festival is de aanwezigheid van rugbyers op het eiland in verhouding groot. Het is de bedoeling dat de enorme gastvrijheid die aan zoveel rugbyers door het eiland Ameland wordt verleend niet mag worden beschadigd. Derhalve stelt de organisatie zich op het standpunt dat teams, of spelers van teams, welke zich naar oordeel van een van de convenantpartners van het festival hebben misdragen, het jaar daarop volgend worden uitgesloten van deelname. De vereniging of het betreffende team zal daarvan schriftelijk, en met redenen omkleed, bericht ontvangen van de festival organisatie.